Tipus de contracte de compravenda

Existeixen diversos tipus de contracte en el procés de compravenda d’un habitatge que hem de conèixer, especialment si pensem a adquirir un immoble o si ja hem triat un.

És el moment d’assegurar la compra i, per a això, el recomanable és donar un senyal i signar un contracte inicial abans d’acudir al notari. T’expliquem quins tipus de contractes existeixen i quines són les seves característiques.

En els contractes de compravenda d’habitatges es pacten les condicions entre els venedors i compradors, per la qual cosa són imprescindibles en la majoria de transaccions.

1. Contracte d’Arres

El contracte d’arres formalitza per escrit el lliurament del comprador al venedor del senyal o garantia de compravenda, així com les conseqüències en el cas de l’incompliment d’aquest. El senyal forma part de l’import total a abonar per l’habitatge, per la qual cosa es restarà de l’import total de compravenda.

Existeixen 3 tipus de contractes d’arres, encara que els més comuns són:

Arres penitencials: Són les més comunes. En aquest contracte ha de figurar el preu de l’habitatge i la quantitat que es lliura com a senyal i que és a compte del preu. També s’aclareix quina part queda ajornada, i la manera d’abonar-la.
Aquestes arres permeten renunciar a l’operació de compravenda abans de signar l’escriptura davant Notari sense cap causa. Això sí, si la renúncia és del comprador, implica la pèrdua de la quantitat lliurada com a senyal. Si és del venedor, haurà de lliurar el doble de la quantitat percebuda.

Així mateix, cal tenir present que si no ens concedeixen una hipoteca perdrem els diners del contracte d’arres, tret que el contracte de compravenda contingui una clàusula expressa que reculli el contrari. Per això, hem d’assegurar-nos que ens concediran el préstec per a l’adquisició de l’immoble.

Arres confirmatòries: Implica el pacte definitiu i no dona dret a resoldre el contracte unilateralment, ni al comprador ni al venedor.
Amb aquestes arres, la compravenda s’entendrà com feta i les parts no podran resoldre unilateralment el contracte. És a dir, si una d’elles incompleix, l’altra pot compel·lir-li al seu compliment forçós o sol·licitar la resolució del contracte amb indemnització dels danys i perjudicis causats.
Per això, és important saber quin tipus d’arres estem signant, per a no tenir problemes posteriors.

2. Contracte privat de compravenda

En el contracte privat de compravenda es pacta en ferm la compravenda de l’habitatge, i obliga el venedor a lliurar l’habitatge i al comprador a pagar el preu pactat per aquesta.

Des del moment en el qual es rubrica la parts estaran obligades a complir, fins i tot si aquest no s’ha formalitzat davant un notari.

En el contracte de compravenda s’han d’incloure les dades següents:

Identificació del comprador i del venedor de l’habitatge, reconeixement de la seva capacitat legal i caràcter que representen.
Identificació de l’immoble, dades registrals, descripció, emplaçament i càrregues.
Obligacions econòmiques de l’immoble: IBI i quotes de la comunitat de propietaris.
Preu de compravenda de l’habitatge, arres, forma de pagament, etc.
Qui paga les despeses: En el cas de no especificar-se en el contracte, el comprador ha de fer-se càrrec de les despeses d’escriptura de l’habitatge, i impostos, mentre que el venedor abonarà les despeses de plusvàlua i l’escriptura original.
Lliurament de claus i termini d’escripturació.
Efectes de rescissió o incompliment de contracte.
Data i signatura en el notari

3. Promesa de compravenda

Aquest acord té per objecte la futura celebració del contracte de compravenda d’un habitatge, i dóna dret als contractants a exigir el compliment dels pactes, i a poder reclamar, en cas contrari, danys i perjudicis.

 

4. Opció de compra

El contracte d’Opció de Compra permet adquirir un habitatge en una data determinada i a un preu pactat, en el cas de la impossibilitat d’adquirir l’habitatge en el moment actual. És important diferenciar-ho del lloguer amb opció a compra, encara que no estan renyits.

Uneix-te a la discussió

Compare listings

Compare
×

Hola!

Contacta amb nosaltres a través de Whatsapp o envia'ns un email a hola@labravahomes.com

× Et podem ajudar?